Nếu bạn nhìn thấy trang này vậy domain của bạn chưa trỏ tên miền về IP mới!
Nếu bạn đang sử dụng park domain vui lòng trỏ về ip: [128.199.78.222]!
Nếu tên miền đã trỏ hoặc bạn là khách truy cập website vui lòng xóa cache, xóa cookie trình duyệt. Khởi động lại máy là vào được nhé!